Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svod loveckých psů - Ověření vlohových vlastností retrieverů - OVVR

Řád OVVR

POŘADÍ DISCIPLÍN:
1. Povaha
2. Chování po výstřelu
3. Nos
4. Aport v terénu
5. Vodění psa na vodítku
6. Vodění psa na volno
7. Ochota k práci na vodě
8. Aport z vody
9. Kontakt s vůdcem
10. Vrozená chuť k práci

Pořadí disciplín  OVVR musí být stejné tak jak je uvedeno v řádu svodu a není možné je měnit. V případě, že přesto dojde v průběhu OVVR k záměně disciplín, bude vedení sekce považovat OVVR za neplatné a veškeré náklady spojené s pořádáním takovéto akce, včetně vrácení startovného účastníkům ponese garant OVVR.

POVAHA
Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce. Na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a zařadí se na konec. Jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující, pes nepokračuje dále. Projev agresivity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a zápisu o průběhu OVVR. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celých OVVR. Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní. Projevy bázlivosti nebo plachosti se hodnotí jako povaha bázlivá.

CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU
Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího posuzování. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.

NOS
Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije atrapa zvěře nebo jiný předmět dobře držící pach. Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět musí být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů.

APORT V TERÉNU
Aport vhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepovažuje se za chybu odevzdání aportu vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje atrapa zvěře, "dummy"(aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce přeložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.

VODĚNÍ PSA NA VODÍTKU
Může být posuzováno po celou dobu OVVR nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.

VODĚNÍ PSA NA VOLNO
Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce.
Je-li pes po dobu OVVR veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v řádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit z OVVR.
Disciplíně vodění na řemeni se musí podrobit i jinak volně vedený pes.

OCHOTA K PRÁCI NA VODĚ
Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.

APORT Z VODY
Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.
Chyby: Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učiní-li tak, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

KONTAKT S VŮDCEM
Rozhodčí hodnotí během celých OVVR, jak pes reaguje na přivolání a další povel a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.

VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI
Po celý čas OVVR se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat zvěř. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.
Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport, nezájem o práci, stálé povzbuzování.
Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.

Předmět

Nejnižší možná známka pro disciplínu Koeficient Maximální počet bodů
Chování po výstřelu 1 3 12
Nos 2 10 40
Aport v terénu 1 8 32
Vodění psa na vodítku 2 3 >12
Vodění psa na volno 2 4 16
Ochota k práci ve vodě 2 8 32
Aport z vody 1 10 40
Kontakt s vůdcem 2 4 16
Vrozená chuť k práci 1 8 32
Nejnižší počet bodů pro úspěšné složení OVVR 109   232
Povaha standardní nestandardní
agresivní bázlivá